นำกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

Category health news

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ นำกิจกรรมบำบัด ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย คนพิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กิจกรรมบำบัดเป็นสาขาหนึ่งของการฟื้นฟูทางการแพทย์

เน้นใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีข้อจำกัด หรือเจ็บป่วยทางร่างกายบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้นำกิจกรรมบำบัดมาเป็นสื่อในการฟื้นฟูผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เช่น ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ผู้ที่มีปัญหาทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยเด็กประเภทต่าง ๆ เช่น เด็กกลุ่มอาการออทิสติก ดาวน์ซินโดรม สมองพิการ เด็กที่พัฒนาการต่ำกว่าวัย เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ ในรูปแบบการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยนำกิจกรรมและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบำบัด ตลอดจน ให้คำปรึกษาแก่ผู้มารับบริการ ญาติ หรือผู้เกี่ยวข้อง
นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดเผยว่า การให้บริการทางด้านกิจกรรมบำบัดจะมีการตรวจประเมิน วางแผนการฟื้นฟู โดยคำนึงถึงปัญหาและสภาพร่างกายของผู้รับบริการแต่ละคนเป็นหลัก ประกอบด้วย การบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด ส่งเสริมความสามารถด้านสติปัญญา การเรียนรู้ การรับรู้ รวมถึงการสอนและฝึกทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้รับบริการ การป้องกันความพิการและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีแนวทางการรักษาเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เช่น การใช้ตาและมือ การชันคอ การทรงตัว กระตุ้นความสามารถด้านการดูด เคี้ยว กลืน และออกเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพูด และส่งเสริมทักษะ ทางสังคมและการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth